Urchin
Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin
Urchin

3D view

Urchin
Urchin

8.44" x 6.2" x 8"

3D print plaster composite

Urchin
Urchin

3D view

Urchin
Urchin

3D view

Urchin
Urchin

3D view

Urchin
Urchin

3D view

Urchin
Urchin

3D view

Urchin
Urchin

CNC mill

Urchin
Urchin

milled foam

Urchin
Urchin

assembling reference

Urchin
Urchin

construction

Urchin
Urchin

construction

Urchin
Urchin

construction complete

Urchin
Urchin

coating with fiberglass and resin

Urchin
Urchin

coating with fiberglass and resin

Urchin
Urchin

refining surface

Urchin
Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin
Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin
Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin
Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin
Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin
Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin
Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin
Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin

3D view

Urchin

8.44" x 6.2" x 8"

3D print plaster composite

Urchin

3D view

Urchin

3D view

Urchin

3D view

Urchin

3D view

Urchin

3D view

Urchin

CNC mill

Urchin

milled foam

Urchin

assembling reference

Urchin

construction

Urchin

construction

Urchin

construction complete

Urchin

coating with fiberglass and resin

Urchin

coating with fiberglass and resin

Urchin

refining surface

Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Photo by Ki Wun J.K Jeong

Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

Urchin

Governor's Island Art Fair 2015

8' x 5.8' x 7.6'

foam, fiberglass and resin

show thumbnails